• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Quách Gia

Quách Gia

Là nhân tài mưu lược của Tào Tháo, được ví như Khương Tử Nha, hiệu "Tiểu Thái Công".

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 40
  • Phòng thủ : 87
  • Mưu lược : 100
  • Công thành : 2
  • Tốc độ : 78

 

Chiến Pháp cơ bản:

Kỳ Tá Mưu: Bản thân và 1 đồng đội mưu lược tăng 11%, đồng thời khiến 1 nhóm địch rơi vào một trong các trạng thái Hỗn Loạn, Nóng Giận, Khiếp Chiến, Do Dự trong 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Mai Phục: Chuẩn bị 1 lượt, thi triển mưu công 1 lần toàn phe địch (tỉ lệ sát thương 65%, theo mưu lược), ngẫu nhiên khiến 1 đơn vị địch lượt tấn công kế sát thương giảm mạnh (theo mưu lược).