• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Đặng Ngãi

Đặng Ngãi

Đặng Ngải văn võ song toàn, am hiểu binh pháp. Nhiều năm tại biên cảnh Tào Ngụy phòng ngự Thục Hán Khương Duy.
Năm 263 sau công nguyên cùng với Chung Hội tấn công Thục Hán, cuối cùng tấn công vào kinh đô, khiến Thục Hán diệt vong. Sau này bị Chung Hội hãm hại bị bắt giam, cuối cùng bị diệt cùng với con trai là Đặng Trung.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 92
  • Phòng thủ : 87
  • Mưu lược : 89
  • Công thành : 24
  • Tốc độ : 60

 

Chiến Pháp cơ bản:

Ám Độ: Tấn công nhóm địch (Sát thương 100%), địch giảm 7.5% sát thương gây ra (theo mưu lược), duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Kỷ Giác: Tấn công 1 đơn vị địch (sát thương 90%) và mưu công 1 lần (71,5%, theo mưu lược), mục tiêu tấn công xét riêng.