• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Trương Hợp SP

Trương Hợp SP

Tướng giỏi của Tào Ngụy, quy thuận Tào Tháo trong trận Quan Độ. Rất giỏi lợi dụng địa hình để chiến đấu.
Lập nhiều chiến tích. Sau khi Tào Phi kế vị thì thắng quân Thục trong trận Nhai Đình, thắng quân Ngô ở Giang Lăng.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 91
  • Phòng thủ : 95
  • Mưu lược : 80
  • Công thành : 18
  • Tốc độ : 29

 

Chiến Pháp cơ bản:

Dưỡng Sức: Khiến 1 nhóm địch sát thương phải chịu tăng 7,4% (Theo tốc độ), duy trì 2 lượt, tấn công mục tiêu 1 lần (Sát thương 62,5%).

Chiến Pháp được tách:

Đồng Lòng: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm địch mỗi lượt có 45% bị Khiếp Chiến, không thể tấn công thường.