• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hạ Hầu Uyên SP

Hạ Hầu Uyên SP

Danh tướng của Tào Tháo, anh dũng vô song, biểu hiện xuất sắc trong trận chiến với Mã Siêu và trận Hán Trung.
Hán Trung bình định được bổ nhiệm trấn giữ Hán Trung, sau bị Hoàng Trung tiêu diệt.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 91
  • Phòng thủ : 90
  • Mưu lược : 66
  • Công thành : 10
  • Tốc độ : 100

 

Chiến Pháp cơ bản:

Định Quân Chiến: Mỗi lượt đều tổn thất một số lính, tấn công 1 đơn vị địch 1 lần (Tỉ lệ sát thương 85%).

Chiến Pháp được tách:

Tiên Khu Công: Trong 2 lượt đầu tiên, bản thân được hành động trước, mỗi lượt tấn công thường 2 lần, tăng 15 tấn công.