• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hứa Chử

Hứa Chử

Tướng tài của Tào Tháo, bình thường tay chân vụng về nên bị gọi là Hổ Si.
Cùng Tào Tháo chinh phạt Trương Tú, Viên Thiệu...Lập nhiều chiến tích nên rất được Tào Tháo trọng dụng.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 97
  • Phòng thủ : 72
  • Mưu lược : 45
  • Công thành : 17
  • Tốc độ : 39

 

Chiến Pháp cơ bản:

Phát Nộ: Tấn công 1 đơn vị địch (Sát thương 122.5%), địch giảm 50 tấn công, mưu lược, tốc độ, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Phá Địch: Chuẩn bị 1 lượt, tấn công nhóm địch (Sát thương 105%), địch giảm 32.5 tấn công, mưu lược, tốc độ, duy trì 2 lượt

Chiến Pháp đề nghị:

Sát thương chính: Thương Trận (Trương Tú - 4 Sao, Hứa Chử - 4 Sao).