• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Tào Chương

Tào Chương

Con trai Tào Tháo. Hiếu chiến, dũng mãnh, văn chương kém.
Tào Chương lập nhiều công lớn, bại Lưu Phong, diệt tướng Thục Ngô Lan.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 4.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 89
  • Phòng thủ : 75
  • Mưu lược : 48
  • Công thành : 3
  • Tốc độ : 86

 

Chiến Pháp cơ bản:

Hổ Tử: Bản thân tăng 22.5% sát thương, vào Chia Quân, tấn công thường sẽ gây 100% sát thương cho địch ở gần, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Bôn Tập: Tấn công 1 đơn vị địch (Sát thương 95%)

Chiến Pháp đề nghị:

Sát thương chính: Xa Huyền (Từ Hoảng - 4 Sao, Mã Đằng - 4 Sao), Trảm Thiết (Hoàng Cái - 4 Sao
Trương Phi - 4 Sao).