• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hách Chiêu

Hách Chiêu

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 83
  • Phòng thủ : 92
  • Mưu lược : 82
  • Công thành : 15
  • Tốc độ : 31

 

Chiến Pháp cơ bản:

Bất Động: Khi hành động xóa tất cả hiệu quả bất lợi, đồng thời phòng thủ tăng 12.5, mưu lược tăng 12.5

Chiến Pháp được tách:

Bạch Nhẫn: .

Chiến Pháp đề nghị:

Khống chế địch: Trách Phạt (Từ Phu Nhân - 4 Sao, Vương Bình - 4 Sao)