• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hạ Hầu Uyên

Hạ Hầu Uyên

Danh tướng của Tào Tháo, anh dũng vô song, biểu hiện xuất sắc trong trận chiến với Mã Siêu và trận Hán Trung.
Hán Trung bình định được bổ nhiệm trấn giữ Hán Trung, sau bị Hoàng Trung tiêu diệt.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 88
  • Phòng thủ : 92
  • Mưu lược : 54
  • Công thành : 2
  • Tốc độ : 91

 

Chiến Pháp cơ bản:

Tật Hành Chiến: Tấn công 1 đơn vị địch 1 lần (Tỉ lệ sát thương 75%), sát thương địch gây ra giảm 15.5% (Theo tốc độ) trong 1 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Hạc Dực: Cung binh phe ta nhận trạng thái Chia Quân (Tỉ lệ sát thương 24.5%, theo mưu lược), tấn công giảm 20%.

Chiến Pháp đề nghị:

Sát thương chính: Loạn Kích (Vu Cấm - 3 Sao, Hãn Phỉ - 2 Sao), Trảm Thiết (Hoàng Cái - 4 Sao, Trương Phi - 4 Sao), Tử Đột (Hạ Hầu Đôn - 4 Sao, Tôn Sách - 4 Sao), Xung Phong (Trương Liêu - 4 Sao).

Hồi máu (Hỗ trợ): Hăng Hái (Văn Xú - 4 Sao).