• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hạ Hầu Đôn

Hạ Hầu Đôn

Là dũng tướng theo Tào Tháo từ thưở ban sơ. Thanh liêm, dũng mãnh. Bị bắn trúng mắt trái khi thảo phạt Lữ Bố nhưng vẫn chiến đấu ngoan cường.
Nhiều lần giúp Tào Tháo trấn thủ hậu phương, lập nhiều công lao.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 89
  • Phòng thủ : 92
  • Mưu lược : 76
  • Công thành : 3
  • Tốc độ : 83

 

Chiến Pháp Cơ Bản:

Đạm Tinh: Bản thân bị sát thương sẽ tăng 15% sát thương gây ra, vào Chia Quân, tấn công thường sẽ gây 45% sát thương địch gần đó, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp Được Tách:

Tử Đột: Tốn lính, tấn công 1 đơn vị địch (Sát thương 117.5%).

Chiến Pháp Đề Nghị:

Sát thương chính: Xa Huyền (Từ Hoảng - 4 Sao, Mã Đằng - 4 Sao), Tiễn Lam (Trương Nhiệm - 4 Sao, Hạ Hầu Uyên - 4 Sao).