• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Tào Tháo

Tào Tháo

Người sáng lập Tào Ngụy trong Tam Quốc. Văn võ song toàn, được gọi là gian hùng trong loạn thế.
Dùng danh nghĩa Thiên Tử nhà Hán chinh phạt bốn phương, thống nhất phương bắc, tạo dựng nền móng lập nên nhà Tào Ngụy.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 4.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 80
  • Phòng thủ : 107
  • Mưu lược : 90
  • Công thành : 6
  • Tốc độ : 88

 

Chiến Pháp cơ bản:

Ngụy Thế: Toàn phe địch giảm 10% tấn công, tầm đánh phe ta +1.

Chiến Pháp được tách:

Bí Kíp Viễn Công: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm phe ta tăng 10 tấn công, tăng 10 mưu lược, mỗi lượt có 50% giúp tầm đánh +1.

Chiến pháp đề nghị:

Sát thương chính:

Tiên Khu (Lưu Phong – 3 Sao).

Đột Tiến (Thuần Vu Quỳnh - 3 Sao, Tống Hiến - 3 Sao, Đào Binh - 2 Sao).

Tạc xuyên (Chu Thương - 3 Sao).

Cường Công (Đinh Nguyên - 3 Sao, Tống Khiêm - 3 Sao).

Loạn Kích (Vu Cấm - 3 Sao, Hãn Phỉ - 2 Sao).

Phục Binh (Đổng Thừa - 3 Sao, Vương Liệt - 3 Sao).