• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Tào Nhân

Tào Nhân

Là danh tướng của Tào Tháo, rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Luôn tuân thủ quân lệnh, lập nhiều công lao to lớn cho triều Ngụy.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 4.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 82
  • Phòng thủ : 88
  • Mưu lược : 70
  • Công thành : 2
  • Tốc độ : 87

 

Chiến Pháp cơ bản:

Kim Tỏa: Khiến nhóm địch bị Khiếp Chiến, không thể tấn công thường, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Bất Cập: Lượt thứ 4 có 50% khiến nhóm địch bị Khiếp Chiến, không thể tấn công thường, duy trì 3 lượt.

Chiến pháp đề nghị:

Khống chế địch: Bất Cập (Lăng Thống - 4 Sao, Tào Nhân - 4 Sao), Uy Hiếp (Ngô Lan - 3 Sao).

Sát thương chính: Phong Thỉ (Công Tôn Toản 3 Sao, Mã Cơ - 4 Sao), Trảm Thiết (Hoàng Cái - 4 Sao, Trương Phi - 4 Sao), Thiết Binh (Đại Kiều - 4 Sao).

Hồi máu (Hỗ trợ): Động Sát (Trương Tùng - 3 Sao).