• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Trương Xuân Hoa

Trương Xuân Hoa

Vợ Tư Mã Ý, rất được Tư Mã Ý xem trọng.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 77
  • Phòng thủ : 56
  • Mưu lược : 82
  • Công thành : 9
  • Tốc độ : 55

 

Chiến Pháp cơ bản:

Cường Thế: Nhóm địch giảm 16% sát thương (theo mưu lược), bị Do Dự, không thể dùng chiến pháp chủ động, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Thừa Cơ: Chuẩn bị lượt 1, nhóm địch bị Hỗn Loạn, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp đề nghị:

Sát Thương Chính: Truy Sát (Nghiêm Thị - 4 Sao, Đỗ Thị - 4 Sao), Tấn Lôi (Cam Ninh – 5 Sao), Hạc Dực (Hàn Toại - 4 Sao, Hạ Hầu Uyên - 4 Sao, Đinh Phụng - 4 Sao), Mê Trận (Biện Phu Nhân - 4 Sao).

Hồi Máu (Hỗ trợ): Động Sát (Trương Tùng - 3 Sao).