• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Trương Liêu

Trương Liêu

Danh tướng Tào Ngụy, theo Tào Tháo chinh chiến, lập nhiều chiến công.
Trong trận Tiêu Dao Tân, suýt bắt sống được Tôn Quyền, uy chấn Giang Đông, trở thành vị danh tướng được tôn sùng qua bao đời.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 91
  • Phòng thủ : 94
  • Mưu lược : 83
  • Công thành : 3
  • Tốc độ : 105

 

Chiến Pháp cơ bản:

 Tật Phong: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm phe ta tăng tốc 20.5 (theo mưu lược), mỗi lượt có 35% tấn công thường 2 lần.

Chiến Pháp được tách:

 Tị Phong: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm phe ta giảm 15% sát thương phải chịu (theo mưu lược).

Chiến pháp đề nghị:

Sát Thương Chính: Kế Viễn Công (Tiểu Kiều - 4 Sao, Hoàng Quyền - 4 Sao), Bí kíp Viễn Công (Quan Ngân Bình - 5 Sao, Tào Tháo - 5 Sao), Kế phản kích (Tôn Kiên - 4 Sao, Bộ Chất - 4 Sao, Đổng Tập - 4 Sao), Phương Trận (Triệu Vân - 4 Sao, Hàn Đương - 4 Sao), Bạch Nhẫn (Hách Chiêu – 5 sao), Phong Thỉ (Công Tôn Toản 3 sao, Mã Cơ - 4 Sao).