• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Tuân Úc

Tuân Úc

Công thần giúp Tào Tháo thống nhất phương bắc, vô cùng tài giỏi.
Có công trong việc lập kế, lập mưu, dùng người.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 47
  • Phòng thủ : 59
  • Mưu lược : 96
  • Công thành : 5
  • Tốc độ : 85

 

Chiến Pháp cơ bản:

Xua Đuổi: Mưu công tất cả địch trong tầm đánh (Sát thương 71.5%, theo mưu lược), ngăn hồi lính, duy trì 1 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Đoạt Chí: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 100%), địch không thể dùng chiến pháp chủ động, duy trì 1 lượt.

Chiến pháp đề nghị:

Khống Chế Địch: Vô Tâm (Điêu Thuyền - 5 sao).

Sát Thương Chính: Bất Công (Chu Du - 5 Sao, Giả Hủ - 5 Sao, Thái Văn Cơ - 5 Sao), Mưu Sâu (Tư Mã Ý - 5 Sao, Gia Cát Lượng - 5 Sao), Diệm Phần (Lục Tốn - 4 Sao, Hoàng Phủ Tung - 4 Sao), Chìm Thất Quân (Bàng Thống - 4 Sao, Điền Phong - 4 Sao), Mưu Tập (Vương Mỹ Nhân - 4 Sao, Lỗ Túc - 4 Sao), Sở Ca (Lý Nho - 4 Sao, Trương Bảo - 4 Sao), Giáp Công (Khoái Lương & Khoái Việt - 3 Sao, Trần Cung - 3 Sao).