• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Quách Gia

Quách Gia

Là nhân tài mưu lược của Tào Tháo, được ví như Khương Tử Nha, hiệu "Tiểu Thái Công".

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 50
  • Phòng thủ : 65
  • Mưu lược : 100
  • Công thành : 6
  • Tốc độ : 85

 

Chiến Pháp cơ bản:

Quỷ Mưu: Ngăn 1 đơn vị địch hồi lính, mỗi lượt có 20% bị Hỗn Loạn, Nóng Giận, Khiếp Chiến, Do Dự..., duy trì 3 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Lạc Lôi: Mưu công 1 đơn vị địch (Sát thương 74%, theo mưu lược), địch bị Hỗn Loạn, duy trì 2 lượt.

Chiến pháp đề nghị:

Hồi Máu (Hỗ Trợ): Tị Phong (Linh Đế - 5 Sao, Trương Liêu - 5 Sao).

Sát Thương Chính: Phong Thỉ (Công Tôn Toản 3 sao, Mã Cơ - 4 Sao), Khốn Quân (Trình Phổ - 4 Sao, Trình Dục - 4 Sao), Chìm Thất Quân (Bàng Thống - 4 Sao, Điền Phong - 4 Sao), Lạc Lôi (Tuân Du - 4 Sao, Quách Gia - 4 Sao), Diệm Phần (Lục Tốn - 4 Sao, Hoàng Phủ Tung - 4 Sao).

Khống Chế Địch: Vô Tâm (Điêu Thuyền - 5 Sao), Đồng Lòng (Trương Hợp - 5 Sao, Tôn Kiên - 5 Sao).