• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Từ Hoảng

Từ Hoảng

Danh tướng Tào Ngụy. Lập công trong Quan Độ, Xích Bích, Quan Trung, Hán Trung. Trong Phiền Thành Chiến, Từ Hoảng đánh bại Quan Vũ, trị quân nghiêm ngặt nên được khen giống Chu Á Phu.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 93
  • Phòng thủ : 84
  • Mưu lược : 64
  • Công thành : 4
  • Tốc độ : 75

 

Chiến Pháp cơ bản:

Phủ Viện: Xóa hiệu quả có lợi của nhóm địch, địch bị Dao Động, mỗi lượt mất một lượng lính (Sát thương 60%), duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Xa Huyền: Chuẩn bị lượt 1, tấn công một đơn vị địch (Sát thương 162.5%).