• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Trình Dục

Trình Dục

Tham mưu của Tào Tháo. Vốn tên Trình Lập, sau đổi tên Trình Dục.
Với kế "Thập Diện Mai Phục" đánh bại Viên Thiệu.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 62
  • Phòng thủ : 76
  • Mưu lược : 93
  • Công thành : 17
  • Tốc độ : 25

 

Chiến Pháp cơ bản:

Trọng Mưu: Một đơn vị phe ta tăng 8.4 mưu lược, tăng 9 phòng thủ (theo mưu lược), duy trì 3 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Khốn Quân: Chuẩn bị lượt 1, mưu công nhóm địch (Sát thương #effect_01#%, theo mưu lược), địch giảm #effect_02# phòng thủ (theo mưu lược), duy trì #available_round_02#