• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hạ Hầu Uyên

Hạ Hầu Uyên

Danh tướng của Tào Tháo, anh dũng vô song, biểu hiện xuất sắc trong trận chiến với Mã Siêu và trận Hán Trung.
Hán Trung bình định được bổ nhiệm trấn giữ Hán Trung, sau bị Hoàng Trung tiêu diệt.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 4
  • Tấn công : 88
  • Phòng thủ : 81
  • Mưu lược : 68
  • Công thành : 7
  • Tốc độ : 55

 

Chiến Pháp cơ bản:

Liên Xạ: Tấn công mục tiêu 2 lần (Sát thương 45%), có 40% tấn công mục tiêu thêm tối đa 2 lần (Sát thương 35%)

Chiến Pháp được tách:

Tiễn Lam: Chuẩn bị lượt 1, tấn công nhóm địch (Sát thương 75%), địch giảm 9 tấn công, duy trì 2 lượt.