• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Tào Nhân

Tào Nhân

Là danh tướng của Tào Tháo, rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Luôn tuân thủ quân lệnh, lập nhiều công lao to lớn cho triều Ngụy.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 82
  • Phòng thủ : 88
  • Mưu lược : 70
  • Công thành : 2
  • Tốc độ : 87

 

Chiến Pháp cơ bản:

Kim Tỏa: Khiến nhóm địch bị Khiếp Chiến, không thể tấn công thường, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Bất Cập: Lượt thứ 4 có 50% khiến nhóm địch bị Khiếp Chiến, không thể tấn công thường, duy trì 3 lượt.