• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Điển Vi

Điển Vi

Là tướng uy dũng vô song dưới trướng Tào Tháo với binh khí là thiết kích, thường ở cạnh bảo vệ Tào Tháo.
Điển Vi tử trận trong cuộc chiến chống lại quân nổi loạn Trương Tú ở Uyển Thành.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 93
  • Phòng thủ : 92
  • Mưu lược : 33
  • Công thành : 18
  • Tốc độ : 29

 

Chiến Pháp cơ bản:

Cố Thân: Giúp một đồng đội chịu sát thương thường, bản thân vào Chỉnh Đốn, mỗi lượt hồi toàn bộ lính, duy trì 3 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Thanh Nang: Mỗi lượt hồi 75% lính.