• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Quách Gia

Quách Gia

Là nhân tài mưu lược của Tào Tháo, được ví như Khương Tử Nha, hiệu "Tiểu Thái Công".

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 50
  • Phòng thủ : 65
  • Mưu lược : 100
  • Công thành : 6
  • Tốc độ : 85

 

Chiến Pháp cơ bản:

Quỷ Mưu: Ngăn 1 đơn vị địch hồi lính, mỗi lượt có 20% bị Hỗn Loạn, Nóng Giận, Khiếp Chiến, Do Dự..., duy trì 3 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Lạc Lôi: Mưu công 1 đơn vị địch (Sát thương 74%, theo mưu lược), địch bị Hỗn Loạn, duy trì 2 lượt.