• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Đinh Phu Nhân

Đinh Phu Nhân

Chính thất của Tào Tháo, do Lưu phu nhân mất sớm nên xem Tào Ngang như con ruột của mình.
Tào Ngang tử chiến ở Uyển Thành, vì quá đau lòng nên nhiều lần quở trách Tào Tháo và bị Tào Tháo đuổi về nhà mẹ.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 1.5
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 50
  • Phòng thủ : 72
  • Mưu lược : 66
  • Công thành : 19
  • Tốc độ : 24

 

Chiến Pháp cơ bản:

Quyết Liệt: Một đơn vị địch bị Do Dự, không thể dùng chiến pháp chủ động, chịu thêm 14% sát thương mưu công (theo mưu lược), duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Trách Phạt: Khiêu khích 1 đơn vị địch tấn công bản thân, địch giảm 19.2 tấn công (theo mưu lược), duy trì 2 lượt.