• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Biện Phu Nhân

Biện Phu Nhân

Vợ Tào Tháo, xuất thân là ca kỹ sau được Tào Tháo cưới làm vợ.
Tuy là hoàng hậu nhưng không tham quyền cố vị, là người vợ tào khang của Tào Tháo.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 32
  • Phòng thủ : 41
  • Mưu lược : 70
  • Công thành : 6
  • Tốc độ : 90

 

Chiến Pháp cơ bản:

Linh Cơ: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm địch giảm 13% sát thương gây ra (theo mưu lược), sau khi kết thúc 1 lượt, mỗi lượt có 40% bị Hỗn Loạn.

Chiến Pháp được tách:

Mê Trận: Mưu công 1 đơn vị địch (Sát thương 77.5%, theo mưu lược), địch bị Nóng Giận, tấn công không phân biệt, duy trì 2 lượt.