• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Quan Vũ

Quan Vũ

Kết nghĩa đào viên cùng Lưu Bị, Trương Phi, có thể địch lại vạn người. Có nhiều sự tích được nhiều người truyền tụng như Rượu ấm trảm Hoa Hùng, Qua ngũ quan trảm lục tướng.
Sau khi qua đời, được dân gian bái tế, gọi là Quan Công.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 102
  • Phòng thủ : 86
  • Mưu lược : 62
  • Công thành : 3
  • Tốc độ : 90

 

Chiến Pháp cơ bản:

 Đơn Kỵ: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 90%), đồng thời hồi lính.

Chiến Pháp được tách:

 Vô Tâm: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm địch giảm 15% sát thương (theo mưu lược).