• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Tào Phi

Tào Phi

Con thứ Tào Tháo, văn võ song toàn, giỏi bắn cung, tinh thông kinh sử. Là người kế nhiệm Tào Tháo. Sau này ép Hiến Đế nhường ngôi, thay Hán bằng Ngụy, kết thúc sự thống trị hơn 400 năm của nhà Hán.
Khi tại vị, dẹp loạn biên cảnh, khôi phục triều chính. Thực hiện chính sách trọng dụng hiền tài, giúp nước Ngụy an định. Mất năm 40 tuổi.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 4
  • Tấn công : 83
  • Phòng thủ : 78
  • Mưu lược : 83
  • Công thành : 11
  • Tốc độ : 45

 

Chiến Pháp cơ bản:

Võ Trạch: Bản thân và 1 đồng đội sát thương gây ra tăng 12.5% (Theo mưu lược), mỗi lượt được tấn công thường 2 lần, duy trì 1 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Thừa Cơ: Chuẩn bị lượt 1, nhóm địch bị Hỗn Loạn, duy trì 2 lượt.