• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Tuân Úc

Tuân Úc

Công thần giúp Tào Tháo thống nhất phương bắc, vô cùng tài giỏi.
Có công trong việc lập kế, lập mưu, dùng người.

 

  • Quốc gia: Ngụy
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 47
  • Phòng thủ : 59
  • Mưu lược : 96
  • Công thành : 5
  • Tốc độ : 85

 

Chiến Pháp cơ bản:

Xua Đuổi: Mưu công tất cả địch trong tầm đánh (Sát thương 71.5%, theo mưu lược), ngăn hồi lính, duy trì 1 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Đoạt Chí: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 100%), địch không thể dùng chiến pháp chủ động, duy trì 1 lượt.