• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hoàng Trung

Hoàng Trung

Một trong Ngũ Hổ Thượng Tướng của nước Thục. Trong trận Định Quân Sơn diệt danh tướng Tào Tháo-Hạ Hầu Uyên

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 94
  • Phòng thủ : 99
  • Mưu lược : 56
  • Công thành : 20
  • Tốc độ : 42

 

Chiến Pháp cơ bản:

Dương Uy: Mỗi lượt sẽ tấn công và Khiêu Khích nhóm địch (Sát thương 42.5%), giảm 12.5% sát thương phải chịu.

Chiến Pháp được tách:

Dũng Mãnh: .