• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Mã Cơ

Mã Cơ

Con gái của Mã Siêu.
Sau gả cho con trai của Lưu Bị là Lưu Lí và giúp đỡ rất nhiều cho phu quân.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 78
  • Phòng thủ : 81
  • Mưu lược : 55
  • Công thành : 3
  • Tốc độ : 86

 

Chiến Pháp cơ bản:

Uy Tướng Nữ: Sát thương gây ra tăng 11% (Theo tốc độ), tấn công mạnh 1 nhóm địch 1 lần (Tỉ lệ sát thương 95%).

Chiến Pháp được tách:

Phong Thỉ: Kỵ Binh phe ta tấn công thường sát thương giảm 25%, chiến pháp chủ động sát thương tăng 9% (Theo tốc độ).