• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Khương Duy	SP

Khương Duy SP

Đồ đệ tâm đắc của Gia Cát Lượng và được xưng là Kỳ Lân Nhi, văn võ song toàn.
Sau khi Gia Cát Lượng qua đời thì bắt đầu bộc lộ tài năng, lên nắm quyền sau khi Phí Y mất, tiếp tục dẫn quân đánh Tào Ngụy nhưng không thành công.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 92
  • Phòng thủ : 89
  • Mưu lược : 91
  • Công thành : 19
  • Tốc độ : 29

 

Chiến Pháp cơ bản:

 Từ Lâm: Nhóm phe ta Thủ +12,5(Theo mưu lược), Mưu +15, Công +9,4 (Theo mưu lược), duy trì 2 lượt, có 50% lẫn tránh, miễn dịch sát thương lần kế.

Chiến Pháp được tách:

 Ban Thưởng: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm phe ta +15% sát thương tấn công và mưu công (Theo mưu lược).