• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Triệu Vân SP

Triệu Vân SP

Một trong ngũ hổ tướng của Thục. Khí khái oai hùng, dũng mãnh hơn người. Lập nhiều chiến tích trong các trận Bác Vọng Pha, Trường Bản Pha, Hán Thủy.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 3.5
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 101
  • Phòng thủ : 92
  • Mưu lược : 78
  • Công thành : 13
  • Tốc độ : 65

 

Chiến Pháp cơ bản:

Ngân Long Đảm: Chuẩn bị 1 lượt, tấn công đơn vị 7 lần (Lần đầu tỉ lệ sát thương 40%), mỗi lần sát thương tăng 7% và chọn 1 mục tiêu ngẫu nhiên.

Chiến Pháp được tách:

 Bộ Vi Doanh: Sau khi bắt đầu chiến đấu, -4% sát thương, hiệu quả cộng dồn 1 lần, trước 3 lượt sau khi bị sát thương tấn công, bản thân Thủ +45, duy trì 1 lượt.