• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Triệu Vân SP

Triệu Vân SP

Một trong ngũ hổ tướng của Thục. Khí khái oai hùng, dũng mãnh hơn người. Lập nhiều chiến tích trong các trận Bác Vọng Pha, Trường Bản Pha, Hán Thủy.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 101
  • Phòng thủ : 92
  • Mưu lược : 78
  • Công thành : 13
  • Tốc độ : 65

 

Chiến Pháp cơ bản:

 Xung Trận: Tấn công 1 đơn vị (Sát thương 80%), gây thêm 10% sát thương, duy trì 1 lượt.

Chiến Pháp được tách:

 Bộ Vi Doanh: Lượt đầu bản thân tăng 17.5 phòng thủ, lượt 3 giảm 15% sát thương phải chịu, duy trì đến hết trận.

Chiến pháp đề nghị:

Tanker: Không Thành (Tôn Quyền - 5 Sao), Bộ Vi Doanh (Lư Thực - 5 Sao, Triệu Vân - 5 Sao), Dũng Mãnh (Hoàng Trung – 5 Sao).

Sát Thương Chính: Bạch Nhẫn (Hách Chiêu – 5 Sao), Xung Phong (Trương Liêu - 4 Sao), Thương Trận (Trương Tú - 4 Sao, Hứa Chử - 4 Sao), Tử Đột (Hạ Hầu Đôn - 4 Sao, Tôn Sách - 4 Sao).