• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Lưu Bị

Lưu Bị

Hoàng đế khai quốc Thục Hán thời Tam Quốc. Là người nhân hậu, biết trọng dụng người tài. Kết nghĩa đào viên với Trương Phi, Quan Vũ, rồi lập bá nghiệp.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 4.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 75
  • Phòng thủ : 81
  • Mưu lược : 72
  • Công thành : 15
  • Tốc độ : 40

 

Chiến Pháp cơ bản:

Nghĩa Dũng: Toàn phe ta hồi 57.5% lính, tăng 11.5 phòng thủ (theo mưu lược), duy trì 1 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Thanh Nang: Mỗi lượt hồi 75% lính.

Chiến Pháp đề nghị:

Hồi máu (Hỗ trợ): Bí kíp viện quân (Tào Duệ 3 sao), Tị Phong (Linh Đế - 5 Sao, Trương Liêu - 5 Sao), Cấp Cứu (Lưu Ngu - 3 Sao, Tào Hưu - 2 Sao), Bao Trát (Nam Hoa Tiên 3), Thu Long (Vương Lăng - 3 Sao), Chỉnh Đốn (Gia Cát Cẩn - 3 sao), Giả Đồ (Trương Hoành - 3 Sao)

Phá thành: Hủy Tường (Phan Chương - 3 Sao, Lưu Diệp - 2 Sao), Vân Thê (Di Hành - 3 Sao).

Sát thương chính: Ban Thưởng (Viên Thiệu - 5 Sao, Khương Duy - 5 Sao).