• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Quan Hưng & Trương Bào

Quan Hưng & Trương Bào

Quan Hưng là con của Quan Vũ, Trương Bào là con của Trương Phi. Kết bái huynh đệ làm "Tiểu Quan Trương", có biểu hiện tốt trong Quân Thục.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 4.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 86
  • Phòng thủ : 77
  • Mưu lược : 57
  • Công thành : 19
  • Tốc độ : 25

 

Chiến Pháp cơ bản:

Dũng Tướng: Trong 4 lượt đầu tiên, bản thân tấn công sẽ bỏ qua Lẩn Tránh, mỗi lượt có 50% Chia Quân, tấn công thường gây 50% sát thương kẻ địch gần đó.

Chiến Pháp được tách:

Tăng Viện: Chuẩn bị lượt 1, nhóm phe ta hồi 83% lính (theo mưu lược).