• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Vương Bình

Vương Bình

Dưới quyền Tào Tháo, khi Tào Tháo cùng Lưu Bị tranh giành Hán Trung, đã đầu quân Lưu Bị. Nhiều lần theo Gia Cát Lượng bắc phạt.
Khi Gia Cát Lượng mất đã trấn thủ Hán Trung sau bị Vương Bình đánh lui trong trận Hán Trung.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 4
  • Tấn công : 72
  • Phòng thủ : 83
  • Mưu lược : 72
  • Công thành : 11
  • Tốc độ : 56

 

Chiến Pháp cơ bản:

Thận Binh: Tầm đánh bản thân -1, giảm 12.5% sát thương phải chịu, mỗi lượt hồi 57.5% lính, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Trách Phạt: Khiêu khích 1 đơn vị địch tấn công bản thân, địch giảm 19.2 tấn công (theo mưu lược), duy trì 2 lượt.