• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Mã Siêu

Mã Siêu

Một trong ngũ hổ tướng của Thục, dũng mãnh, sớm cùng cha chinh chiến khắp nơi.
Tào Tháo diệt Mã Đằng, Mã Siêu khởi binh chống Tào, đánh bại Trương Hợp ở Đồng Quan. Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng, Hứa Chử liên thủ vẫn bị Mã Siêu diệt.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 97
  • Phòng thủ : 92
  • Mưu lược : 42
  • Công thành : 2
  • Tốc độ : 85

 

Chiến Pháp cơ bản:

Nhiếp Địch: Tấn công 1 đơn vị địch, khiến địch Dao Động, mỗi lượt mất một lượng lính (Sát thương 70%), mỗi lượt có 50% bị Hỗn Loạn, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Mê Trận: Mưu công 1 đơn vị địch (Sát thương 77.5%, theo mưu lược), địch bị Nóng Giận, tấn công không phân biệt, duy trì 2 lượt.