• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hoàng Trung

Hoàng Trung

Một trong Ngũ Hổ Thượng Tướng của nước Thục. Trong trận Định Quân Sơn diệt danh tướng Tào Tháo-Hạ Hầu Uyên.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 4
  • Tấn công : 90
  • Phòng thủ : 85
  • Mưu lược : 76
  • Công thành : 9
  • Tốc độ : 48

 

Chiến Pháp cơ bản:

Chí Cao: Từ lượt 3 đến hết trận, mỗi lượt bản thân có 30% nhận ngẫu nhiên: Tăng 15% phòng thủ, hoặc tăng 12.5 tấn công, hoặc hồi 52.5% lính.

Chiến Pháp được tách:

Công Pháp: Bản thân tăng 14 tấn công (theo mưu lược).