• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Mục Hoàng Hậu

Mục Hoàng Hậu

Em gái của Ngô Ý, vợ của Lưu Mạo. Phu quân mất sớm thành góa phụ, sau gả cho Lưu Bị và trở thành hoàng hậu sau khi Lưu Bị xưng đế.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 62
  • Phòng thủ : 85
  • Mưu lược : 68
  • Công thành : 6
  • Tốc độ : 86

 

Chiến Pháp cơ bản:

Trung Nghĩa: Chuẩn bị lượt 1, nhóm phe ta hồi một lượng lính (Hồi phục 51.5%, theo mưu lược), sau 1 lượt khi phe ta hành động sẽ tiếp tục hồi rất nhiều lính (Hồi phục 82.5%, theo mưu lược)

Chiến Pháp được tách:

Tăng Viện: Chuẩn bị lượt 1, nhóm phe ta hồi 83% lính (theo mưu lược).