• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Bàng Thống

Bàng Thống

Được gọi là Phượng Sồ, là quân sư của Lưu Bị. Lập công lớn trong trận thảo phạt Lưu Chương. Bị mai phục và tử chiến ở Lạc Phụng Pha.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 59
  • Phòng thủ : 71
  • Mưu lược : 98
  • Công thành : 18
  • Tốc độ : 23

 

Chiến Pháp cơ bản:

Liên Hoàn: Xóa hiệu quả có lợi của 1 đơn vị địch, địch chịu thêm 17% sát thương mưu công (theo mưu lược), trúng Yêu Thuật, mỗi lượt có 50% mất rất nhiều lính, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Chìm Thất Quân: Chuẩn bị 1 lượt, mưu công nhóm địch (Sát thương 102.5%, theo mưu lược), địch giảm 5 tấn công (theo mưu lược), duy trì 2 lượt.