• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Trương Phi

Trương Phi

Danh tướng Thục, kết nghĩa đào viên với Lưu Bị, Quan Vũ. Dũng mãnh, lỗ mãng, ghét cái ác.
Dẫn 20 kỵ binh chặn hậu ở cầu Trường Bản, trăm vạn quân Tào không ai dám tới gần.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 99
  • Phòng thủ : 78
  • Mưu lược : 35
  • Công thành : 17
  • Tốc độ : 28

 

Chiến Pháp cơ bản:

Quán Thể: Tấn công nhóm địch (Sát thương 90%), địch có 40% bị Do Dự hoặc Khiếp Chiến, không thể tấn công thường hoặc dùng chiến pháp chủ động, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Trảm Thiết: Tấn công 1 đơn vị địch (Sát thương 85%), có 50% khiến địch bị Hỗn Loạn, duy trì 1 lượt.