• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Từ Thứ

Từ Thứ

Gia Cát Lượng được Từ Thứ tiến cử với Lưu Bị. Tinh thông binh pháp, từng phá trận "Bát Môn Kim Tỏa" của Tào Tháo, chiến thắng trận Tân Dã.
Do mẹ bị Tào Tháo bắt giữ nên Từ Thứ buộc phải gia nhập quân Tào. Một lòng tận trung với Hán, quyết không hiến kế sách cho Tào Ngụy.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 80
  • Phòng thủ : 82
  • Mưu lược : 97
  • Công thành : 4
  • Tốc độ : 88

 

Chiến Pháp cơ bản:

Phá Trận: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 59.5%, theo mưu lược), có 20% khiến địch bị Nóng Giận, tấn công không phân biệt, duy trì 1 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Kỳ Lược: Tầm đánh bản thân +1, mưu công gây thêm 7.5% sát thương.