• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Ngụy Diên

Ngụy Diên

Danh tướng rất được Lưu Bị xem trọng.
Sau khi Lưu Bị mất, do mưu kế tập kích Trường An không được trân dụng, nảy sinh hiềm khích với Gia Cát Lượng.
Sau khi Gia Cát Lượng mất thì mối bất hòa với Dương Nghi càng nghiêm trọng. Ngụy Diên thất bại trong cuộc chiến giành quyền với Dương Nghi, sau bị Mã Đại tiêu diệt.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 93
  • Phòng thủ : 85
  • Mưu lược : 66
  • Công thành : 16
  • Tốc độ : 32

 

Chiến Pháp cơ bản:

Ngạo Tướng: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 115%), có xác suất tốn lính khi tấn công.

Chiến Pháp được tách:

Thiểm Kích: Khiến tấn công lần kế của 1 đơn vị địch giảm nhiều, cộng thêm 1 lần tấn công 1 nhóm địch (Tỉ lệ sát thương 25%).