• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Trương Phi

Trương Phi

Danh tướng Thục, kết nghĩa đào viên với Lưu Bị, Quan Vũ. Dũng mãnh, lỗ mãng, ghét cái ác.
Dẫn 20 kỵ binh chặn hậu ở cầu Trường Bản, trăm vạn quân Tào không ai dám tới gần.

 

  • Quốc gia: Thục
  • COST: 3.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 103
  • Phòng thủ : 87
  • Mưu lược : 45
  • Công thành : 10
  • Tốc độ : 71

 

Chiến Pháp cơ bản:

 Trường Hống: Chuẩn bị lượt 2, tấn công nhóm địch, bỏ qua tương khắc (Sát thương 225%).

Chiến Pháp được tách:

 Xông Pha: Chuẩn bị lượt 1, tấn công nhóm địch (Sát thương 140%).