• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Đinh Phụng

Đinh Phụng

Tướng quân nước Ngô, nổi tiếng dũng mãnh mưu lược.
Cả đời chinh chiến, chứng kiến tất cả sự hưng vong thời tam quốc.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 88
  • Phòng thủ : 72
  • Mưu lược : 81
  • Công thành : 5
  • Tốc độ : 83

 

Chiến Pháp cơ bản:

Lôi Phấn Binh: Tấn công mạnh 1 đơn vị địch 1 lần (Tỉ lệ sát thương 162.5%), nhưng sau đó trong lượt không thể tấn công thường.

Chiến Pháp được tách:

Hạc Dực: Cung binh phe ta nhận trạng thái Chia Quân (Tỉ lệ sát thương 24.5%, theo mưu lược), tấn công giảm 20%.