• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Lục Tốn

Lục Tốn

Đô đốc, thừa tướng của nước Ngô. Cùng Lữ Mông đánh bại Quan Vũ ở Kinh Châu. Đánh bại quân Thục ở Di Lăng và nhiều lần ngăn nước Ngụy xâm lược.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 63
  • Phòng thủ : 95
  • Mưu lược : 95
  • Công thành : 17
  • Tốc độ : 40

 

Chiến Pháp cơ bản:

Hỏa Phong Uy: Chuẩn bị 1 lượt, thi triển Mưu Công với tất cả địch (Tỉ lệ sát thương 55.5%, theo mưu lược), khiến địch trong lần chịu sát thương kế gây 1 lần hỏa công mạnh (Tỉ lệ sát thương 110.5%, theo mưu lược).

Chiến Pháp được tách:

Mai Phục: Chuẩn bị 1 lượt, mưu công 1 lần với toàn phe địch (sát thương 65% theo mưu lược), ngẫu nhiên khiến 1 đơn vị địch lượt tấn công kế sát thương giảm mạnh (Theo mưu lược).