• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Tưởng Khâm

Tưởng Khâm

Luôn giữ chữ tín, giỏi cung thuật. Vốn là tặc phỉ, sau theo hàng Tôn Sách. Từng cùng Chu Thái, Hàn Đương thống lĩnh thủy quân đại phá quân địch ở Tam Giang Khẩu.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 82
  • Phòng thủ : 67
  • Mưu lược : 74
  • Công thành : 11
  • Tốc độ : 42

 

Chiến Pháp cơ bản:

Phục Kích: Tấn công thường xong sẽ tập kích mục tiêu (Sát thương 60%), có 30% thi triển thêm 1 lần.

Chiến Pháp được tách:

Trảm Tướng: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 200%).