• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hàn Đương

Hàn Đương

Tướng nước Ngô, giỏi cung tiễn, kỵ thuật. Làm quan 3 đời cho Tôn Kiên, Tôn Sách, Tôn Quyền, có công lớn trong bá nghiệp Giang Đông.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 82
  • Phòng thủ : 76
  • Mưu lược : 73
  • Công thành : 11
  • Tốc độ : 46

 

Chiến Pháp cơ bản:

Thiện Chiến: Nhóm phe ta tăng 17.5 phòng thủ (theo mưu lược), duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Phương Trận: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm phe ta mỗi lượt có 35% Chia Quân, tấn công thường sẽ gây 60% sát thương cho địch gần đó.