• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Thái Sử Từ SP

Thái Sử Từ SP

Vốn là thuộc hạ của Lưu Dao sau giúp Tôn Sách càn quét Giang Đông. Giỏi cưỡi ngựa bắn tên, tử trận tại Hợp Phì.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 4
  • Tấn công : 98
  • Phòng thủ : 83
  • Mưu lược : 67
  • Công thành : 8
  • Tốc độ : 65

 

Chiến Pháp cơ bản:

Phương Trận Sát: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 117,5%), khiến lần tấn công kế của mục tiêu sát thương giảm mạnh.

Chiến Pháp được tách:

Tỏa Nhuệ: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 100%), địch không thế tấn công duy trì 1 lượt.