• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Tôn Thượng Hương

Tôn Thượng Hương

Em gái Tôn Quyền, gả cho Lưu Bị để củng cố quan hệ đồng minh. Là một nữ hào kiệt, không thua kém ai.
Rất yêu thương Lưu Bị, khi nghe tin Lưu Bị lâm bệnh qua đời, đau buồn mà nhảy sông tự vẫn.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 4
  • Tấn công : 90
  • Phòng thủ : 77
  • Mưu lược : 62
  • Công thành : 9
  • Tốc độ : 59

 

Chiến Pháp cơ bản:

 Kiêu Cơ: Chuẩn bị lượt 1, khiến nhóm địch chịu 80% sát thương, có 50% tấn công công liên tiếp 1 đơn vị địch ngẫu nhiên (Sát thương 100%).

Chiến Pháp được tách:

 Phản Sách: Trong 3 lượt đầu tiên, mỗi lượt có 45% khiến nhóm địch bị Do Dự, không thể dùng chiến pháp chủ động.

Chiến Pháp đề nghị

Sát Thương Chính: Tiễn Lam (Trương Nhiệm - 4 Sao, Hạ Hầu Uyên - 4 Sao), Tề Xạ (Sa Ma Kha - 3 Sao, Tặc Vương - 3 Sao).

Hồi Máu (Hỗ trợ): Hăng Hái (Văn Xú - 4 Sao).