• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Tôn Kiên

Tôn Kiên

Cha của Tôn Sách và Tôn Quyền. Một trong những chư hầu chống Đổng Trác, khá nổi trội.
Sau này Đổng Trác dời đô đến Trường An, Tôn Kiên đóng đô Lạc Dương, phát hiện Ngọc Tỉ trong giếng, tin mình sẽ trở thành bá chủ thiên hạ, nhưng sau đó bị trúng tên qua đời.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 90
  • Phòng thủ : 100
  • Mưu lược : 72
  • Công thành : 20
  • Tốc độ : 36

 

Chiến Pháp cơ bản:

 Di Chí: Hai bên đều không thể hồi lính, nhóm phe ta tăng 26.5 tấn công (theo mưu lược), duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Đồng Lòng: Trong 2 lượt đầu tiên, nhóm địch mỗi lượt có 45% bị Khiếp Chiến, không thể tấn công thường.

Chiến pháp đề nghị:

Tanker: Bộ Vi Doanh (Lư Thực - 5 Sao, Triệu Vân - 5 Sao), Dũng Mãnh (Hoàng Trung – 5 Sao).

Sát thương chính: Phạm Vi (Xuất Nghĩa – 4 Sao), Thương Trận (Trương Tú - 4 Sao, Hứa Chử - 4 Sao).