• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Lục Tốn

Lục Tốn

Đô đốc, thừa tướng của nước Ngô. Cùng Lữ Mông đánh bại Quan Vũ ở Kinh Châu. Đánh bại quân Thục ở Di Lăng và nhiều lần ngăn nước Ngụy xâm lược.

 

  • Quốc gia: Ngô
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 68
  • Phòng thủ : 96
  • Mưu lược : 99
  • Công thành : 19
  • Tốc độ : 25

 

Chiến Pháp cơ bản:

Hỏa Thiêu: Chuẩn bị 1 lượt, mưu công nhóm địch (Sát thương 46%, theo mưu lược), có 35% mưu công lần nữa (Sát thương 66.5%), địch bị Hỏa Công, mỗi lượt mất một lượng lính (Sát thương 38%, theo mưu lược), duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Diệm Phần: Chuẩn bị lượt 1, mưu công nhóm địch (Sát thương 59.9%, theo mưu lược), địch bị Hỏa Công, mỗi lượt mất một lượng lính lính (Sát thương 59.5%, theo mưu lược), duy trì 1 lượt.

Chiến pháp đề nghị:

Sát thương chính: Bất Công (Chu Du - 5 Sao, Giả Hủ - 5 Sao, Thái Văn Cơ - 5 Sao).